top of page

Wymagania na 5 KYU

KLIKACZ.pNG
1. KO UCHI GARI.jpg
2. UKI GOSHI.jpg
3. TAI OTOSHI.jpg
4. SASAE TSURIKOMI ASHI.jpg
1. KUZURE KESA GATAME.jpg
2. KUZURE KAMI SHIHO GATAME.jpg
3. KUZURE YOKO SHIHO GATAME.jpg

5 KYU    PAS ŻÓŁTY 

RZUTY- NAGE WAZA

1. KO UCHI GARI


 

2. UKI GOSHI

 


3. TAI OTOSHI 

 


4. SASAE TSURIKOMI ASHI

 
TRZYMANIA-KATAME WAZA 

1. KUZURE KESA GATAME 
 


2. KUZURE KAMI SHIHO GATAME 
 

3. KUZURE YOKO SHIHO GATAME 

 

 

bottom of page